Home

Subsidies Cultuur 2022

Besluiten Culturele basisinfrastructuur 2021-2024 bekend. Minister Van Engelshoven heeft de adviezen van de Raad voor Cultuur over de toekenning van rijkssubsidies aan culturele instellingen voor de Basisinfrastructuur 2021-2024 overgenomen. © Aad Hoogendoorn Na­de­re sub­si­die­re­gels Cul­tuur 2020-2021. Het stimuleren van projecten gericht op grensoverschrijdende culturele samenwerking (Bijlage 1), specifiek benoemde carnavalsevenementen, specifiek benoemde evenementen voor mensen met een beperking en specifiek benoemde (jeugd)orkesten gericht op talentontwikkeling (bijlage 2) of culturele festivals. De middelen voor de prestatiebox worden in schooljaar 2020-2021 voor het laatst onder de huidige voorwaarden beschikbaar gesteld. In het bedrag is per leerling een bedrag van € 15,82 opgenomen voor cultuureducatie Basisinfrastructuur 2021-2024 Ruim honderd culturele instellingen zijn volgens het advies van de Raad voor Cultuur verzekerd van vier jaar subsidie. Onder hen zestig nieuwkomers. Van de honderd..

subsidies, Cultuurbeleid, Coronacrisis 07/05/2020 19 miljoen euro subsidies voor cultuur Gent geeft groen licht voor 19 miljoen euro aan cultuursubsidies Voor wie. Zowel individuen als rechtspersonen die professioneel betrokken zijn bij het kunstgebeuren in Vlaanderen kunnen een projectsubsidie aanvragen. Ook intermediairen die het initiatief nemen om een project op te zetten met of voor kunstenaars komen in aanmerking. Ten slotte kunnen buitenlandse kunstenaars en kunstenorganisaties een aanvraag. Het departement Cultuur, Jeugd en Media reikt subsidies uit voor concrete projecten die je als vormgever wil realiseren, en deelt ook kort- of langlopende beurzen uit om onderzoek te doen. Het departement voorziet bovendien toelagen voor een buitenlandse artistieke presentatie of residentie. De subsidiedossiers worden door een zevental experts uit het veld beoordeeld. Voor design kan je indienen bij de groep 'Architectuur en Vormgeving', of eventueel 'Transdisciplinair' Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks van 1 maart tot en met 30 april een aanvraag indienen voor de instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag. De woonhuissubsidie in het kor Als particuliere eigenaar van een rijksmonument met woonfunctie kunt u jaarlijks een aanvraag indienen. Voor werkzaamheden uitgevoerd in het jaar 2019 kunt u geen subsidieaanvraag meer doen. De wettelijke indieningstermijn van de regeling loopt van 1 maart tot en met 30 april. Kosten die gemaakt zijn in 2020 kunt u meenemen in de subsidieaanvraag van 2021

Home Cultuursubsidi

 1. Wat u moet weten. De basis voor de subsidie cultuur is de Cultuurvisie 2020 - 2028 . Uitgangspunt is dat we door verbindingen en samenwerkingen het culturele vermogen van de stad en haar bewoners versterken en laten groeien. In de subsidieregels voor Cultuur kennen we twee verschillende subsidies: Structurele subsidie
 2. De subsidieaanvraag binnen call 1 moet uiterlijk 11 december 2020 compleet zijn ontvangen door de Provincie. De subsidieaanvraag binnen call 2 kan worden ingediend vanaf 14 december 2020 en moet uiterlijk 22 januari 2021 compleet zijn ontvangen door de Provincie
 3. Regeling urban arts talent 2018-2020 Subsidie voor culturele instellingen met expertise op het gebied van urban arts of talentontwikkeling. Er kan subsidie worden voor een ontwikkelingstraject waarin een urban arts talent zich als maker kan ontwikkelen door onder begeleiding van professionals één of meerdere eindproducten te realiseren
 4. Home Subsidies Subsidies & Regelingen Cultuur Iepenloftspullen 2020. Vanaf 2 maart 2020 tot en met 27 maart 2020 is de regeling Iepenloftspullen opengesteld. Een iepenloftspul is een Friestalige (muziek)theaterproductie of een (muziek)theaterproductie in een Friese streektaal die in de open lucht plaatsvindt in de periode mei tot oktober

Cultuur Gent biedt subsidies aan voor projecten in kunst en cultuur en cultureel erfgoed. Lees meer over Projectsubsidies kunst, cultuur en cultureel erfgoed (2021-2025 Subsidies van de Europese Unie 2014-2020 - Hoofdinhoud. Een aanzienlijk deel van de uitgaven van de Europese Unie i is bestemd voor subsidieregelingen, fondsen en andere financieringsmogelijkheden voor onder meer bedrijven, overheden en onderzoekers. Deze zijn bedoeld om de doelstellingen te realiseren die zijn vastgesteld voor de verschillende beleidsterreinen van de EU

2.2 Subsidies Tabel 3. Aantal instellingen dat meerjarige subsidie ontvangt van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en rijkscultuurfondsen, 2009-2020 Bron: Ministerie van OCW 2009-2012 2013-2016 2017-2020 Aantal subsidies Subsidie-bedrag (x 1 mln. euro) Aantal subsidies Subsidie-bedrag (x 1 mln. euro) Aantal subsidies Subsidie U kunt de subsidie aanvragen met het aanvraagformulier Herstelfonds Cultuur 2020. Dit formulier kunt u opvragen via Stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar de e-mailadressen subsidies@denhaag.nl en infocultuur@denhaag.nl met als onderwerp 'Aanvraag herstelfonds cultuur [naam organisatie]'. Hoelang duurt het . Binnen 4 weken na sluiting van de aanvraagtermijn neemt het college. Op 18 september 2020 is het ´reguliere´ programma Permanente Professionele Ontwikkeling (werktuig PPO) voor de culturele sector van start gegaan. Via dit programma kunnen culturele en creatieve professionals, zowel werknemers als ZZP´ers, een bijdrage vragen voor de kosten van activiteiten die gericht zijn op professionele ontwikkeling

25-05-2020 09:00: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: Staatscourant 2020, 28472: Besluiten van algemene strekking: 20-05-2020: Acties Authentieke versie (PDF) Informatie over publicatie Printen Delen. Inhoudsopgave Aanhef; Lichaam. Artikel 1. Begripsbepalingen; Artikel 2. Toepassing Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS; Artikel 3. Te subsidiëren activiteiten; Artikel 4. Subsidies voor kunst, cultuur en journalistiek Met verschillende subsidies voor zowel professionals als amateurs willen we kunst en cultuur ondersteunen en aanjagen. De focus van deze subsidieregelingen ligt op het realiseren van de opgaven uit de Cultuurvisie: diversiteit, jongeren, makers & talent, innovatie van cultuuraanbod, wijken en sociaal domein De subsidie kan enkel worden toegekend aan een organisatie met rechtspersoonlijkheid en wanneer het project reeds tweemaal projectsubsidie ontving op basis van het 'Subsidiereglement voor de financiële ondersteuning van projecten in kunst en cultuur voor periode 2015-2020'. Subsidiebedrag. Individuele personen en feitelijke verenigingen

Home > Subsidies. Verantwoording subsidie cultuur 2020. Als uw organisatie in 2020 subsidie heeft ontvangen volgens de subsidieregel Amateurkunst en volkscultuur, moet u vóór 1 mei 2021 per e-mail een aanvraag indienen tot vaststelling van de subsidie 2020. Uw aanvraag tot vaststelling bevat: Begeleidend schrijven waarin uw aanvraag tot vaststelling is verwoord; Een inhoudelijk verslag. Handboek verantwoording subsidies cultuurfondsen subsidieperiode 2017-2020 (zie www.cultuursubsidie.nl). Met uw jaarrekening en het bestuursverslag legt u jaarlijks verantwoording af aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (hierna: OCW) over de besteding van de verleende (project)subsidie(s). Uitgangspunten voo Subsidies Kunst en Cultuur. Wanneer u in Arnhem een culturele activiteit wilt organiseren, dan kunt u onder voorwaarden een beroep doen op een van de bestaande subsidieregelingen. Subsidieregeling Amateurkunst. De gemeente Arnhem ondersteunt amateurkunst via de Subsidieregeling Amateurkunst 2020. De regeling biedt amateurkunstverenigingen en -stichtingen in de categorieën muziek, theater. 2020. Waarvan vaste verlening met jaarsubsidies. Meerjarig verleend tlv 2020. Cultuur. Productie en programmering. Het faciliteren van artistiek interessante activiteiten van Utrechtse makers en culturele instellingen. 39.067. 0. 37.387. Totaal 1.1.2Productie en programmering. 39.067. 37.387. Cultuurparticipatie. Het bevorderen van. Subsidies; Meerjarige werkingssubsidies (2021-2025) Meer­ja­ri­ge wer­kings­sub­si­dies (2021-2025) De Stad Gent verleent meerjarige werkingssubsidies aan professionele organisaties om hun werking in kunsten en cultureel erfgoed te steunen. Eerste indiendatum is 1 september 2020 voor een aanvraag voor werkingssubsidie 2021-2022. Wie kan de subsidie aanvragen? Enkel een organisatie met.

De toekenning van subsidies gebeurt in het najaar van 2020. Dit proces bestaat uit meerdere stappen: Een onafhankelijke adviescommissie brengt in het voorjaar van 2020 een advies over alle aanvragen uit aan het college. Op basis van dit advies stelt het college vóór 1 juli 2020 het concept-Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024 op. Bij de begrotingsbehandeling 2021, in het najaar. Subsidie kunst en cultuur De gemeente stelt subsidie beschikbaar om het culturele klimaat in Hengelo te ondersteunen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de jaarlijkse subsidie voor culturele instellingen en amateurverenigingen maar ook aan eenmalige subsidies als de stimuleringsregeling beeldende kunst en vormgeving en het podiumbudget

de Nadere regel Incidenteel subsidie Cultuur 2020 COVID-19 gemeente Grave. Artikel 1. Begripsomschrijvingen In deze Nadere regel wordt verstaan onder: a. Incidentele subsidie: Een subsidie voor de instandhouding van de lokale culturele infrastructuur die wordt verleend als compensatie voor de aantoonbare nadelige financiële effecten als gevolg van het COVID-19-virus. b. Amateuristische. Hoewel de laatste jaren veel subsidies voor kunst en cultuur zijn verdwenen, kennen we momenteel nog de volgende regelingen ter stimulering van cultuureducatie: Cultuureducatie met kwaliteit (CMK) Het doel van Cultuureducatie met Kwaliteit is kinderen te laten profiteren van goed cultuuronderwijs waarin ze plezier hebben en belangrijke vaardigheden leren. Het Fonds voor Cultuurparticipatie is. Subsidies cultuur. Alternatieve berekeningswijze voor de werkingssubsidies cultuur 2021. Alternatieve berekeningswijze voor de werkingssubsidies cultuur 2021. Aangezien door de aanhoudende coronacrisis de meeste activiteiten van verenigingen in 2020 geannuleerd werden, is de gewone berekening (volgens puntensysteem) onhaalbaar gebleken. Het schepencollege keurde daarom voor cultuur-, jeugd- en. Het Handboek verantwoording subsidies Kunstenplan 2017-2020 / A-Bis is bestemd voor instellingen die onderdeel uitmaken van de Amsterdamse Basisinfrastructuur 2017-2020 en in het kader van het Kunstenplan in deze periode een subsidie ontvangen. Deze instellingen leggen jaarlijks verantwoording af aan de directie Kunst en Cultuur (hierna K&C) van de Gemeente Amsterdam over de met subsidie.

Nadere subsidieregels Cultuur 2020-2021 - Provincie Limbur

Op zoek naar funding voor je creatieve project? Laat je inspireren door deze 25 nieuw toegevoegde subsidies en fondsen voor organisaties en projecten op het gebied van kunst en cultuur. Hedendaagse cultuur - Toekomstperspectief voor de infrastructuur Subsidie voor activiteiten gericht op ontwikkeling, productie en presentatie van festivals, concoursen of professionele kunsten Subsidies. Cultuur, sport, vrije tijd. Onderwijs, werk, ondernemen. Vergunningen. Klimaat, milieu, water. Bestuur en de organisatie. Kaarten en cijfers. Natuur. Contact. Deutsch | English. Lees voor. Home; Subsidies; Cultuur- en erfgoedparticipatie. Vanaf januari 2021 start het fonds 'Gelderse Cultuur, samen doen!', waarin we samenwerken met het Prins Bernhard Cultuurfonds. Dit fonds. Op 7 april 2020 heeft het college een nieuw subsidiestelsel vastgesteld voor cultuur. Vanaf nu kunt u voor jaarlijkse of meerjarige subsidieafspraken terecht bij de gemeente. Voor eenmalige bijdragen kunt u terecht bij Cultuurfonds Almere. Jaarlijkse en meerjarige subsidies. Het college heeft de Nadere regels subsidie cultuur 2021-2024. Voor activiteiten op het gebied van kunst en cultuur kun je subsidie aanvragen bij Stichting Cultuur Eindhoven. Meer informatie over de diverse mogelijkheden vind je op www.cultuureindhoven.nl.. Het Centrum voor de Kunsten Eindhoven (CKE) regelt de subsidies voor amateurkunst Cultuur is dwars, rijk, dramatisch. Relativerend en verrassend. Cultuur kruipt waar het niet gaan kan. Cultuur vormen we samen. Makers en schenkers, liefhebbers en experts, bedenkers en beschermers, nieuwe en oude gezichten. Want als je al die mensen, werelden en dromen samenbrengt, komt cultuur tot leven. Bekijk nieuw

Subsidies; Cultuur en Erfgoed; Cultuur en Erfgoed. Status: U kunt nu subsidie aanvragen Aanvraagperiode: 30 november 2020 00:00 - 31 december 2021 23:59. Op 3 juni 2020 heeft de provinciale staten het cultuur- en erfgoedprogramma provincie Utrecht 2020-2023 'Voor Jong en Altijd' vastgesteld. De provincie wil zich inzetten voor het versterken van de culturele infrastructuur en het behouden. Home Subsidies Subsidies & Regelingen. Stimuleringsregeling Cultuur: Ontwikkeling en Innovatie . Professionele makers en culturele instellingen die actief zijn in Fryslân, kunnen in aanmerking komen voor een subsidie vanuit de regeling Stimuleringsregeling Cultuur - Ontwikkeling en Innovatie. Ticketrisico's LF2028 . Open vanaf 17 april 2020 tot en met 30 september 2022 voor producties die. Subsidieregeling Cultuur Montferland 2021 Het college van burgemeester en wethouders van Montferland gelet op de artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Montferland 2018 BESLUIT vast te stellen de Subsidieregeling Cultuur Montferland 2021. Artikel 1. Begripsomschrijvingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. Vaste grondslagsubsidies: subsidies die worden berekend op basis. Herverdeling indexering subsidies Cultuur 2020-2023. Voor het jaar 2020 zijn de cultuursubsidies geïndexeerd. Met deze wijziging is de indexering verdeeld over de verschillende subsidiebudgetten zoals opgenomen onder de taakvelden. Diverse bijstellingen. Dit betreft diverse budgetverschuivingen van beperkte omvang. Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving. Cultuurplan 2017-2020. Subsidies cultuur en erfgoed We willen dat iedereen kennis kan maken met cultuur en de kans heeft om mee te doen en zijn of haar talenten te ontplooien. Ons waardevolle erfgoed willen we behouden, benutten en beleven

Subsidies, Subsidies, Kenniscentrum, CultuurStatio

Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert het meedoen aan cultuur. We geven subsidie aan culturele initiatieven in het hele land. Op school en in de vrije tijd. Dwars door alle disciplines heen. Ook voor jou? Want: Cultuur, jij maakt het Begroting 2020 Programma 1. Zorg en welzijn R-190 Subsidies Proeftuin Ruwaard 1.150.063. Programma 2. Werk, inkomen en onderwijs Programma 3. Ontmoeten, sport en cultuur 7.984.941. Kunst en cultuur 3.001.922 . R-1007 Gilden en Schutterijen.

Raad voor Cultuur kiest voor subsidie aan nieuwkomers - NR

Cultuur is een uitdrukkingsvorm van individuele en gemeenschappelijke ontwikkeling van mensen. Culturele activiteiten zijn belangrijke voorwaarden voor een zinvol bestaan, zowel voor individuen als gemeenschappen. Cultuur ontwikkelt de eigen identiteit van onze inwoners en draagt bij aan een aantrekkelijke uitstraling van de gemeente. Daarom vinden we een gevarieerd en laagdrempelig. De gemeente Amersfoort verstrekt subsidies met als wettelijk kader de Algemene subsidieverordening Amersfoort 2019 (ASV) en de nadere subsidieregelingen. We verstrekken begrotingssubsidies, projectsubsidies en incidentele subsidies. De begrotingssubsidies zijn weergeven in onderstaand overzicht. Subsidiestaat van de begrotingssubsidies. Begrotingssubsidies worden verstrekt op basis van de in. Cultuur subsidies. Start aanvraag. Aanvraag indienen. De verstrekker van deze regeling heeft een eigen aanvraagformulier. Je kunt het aanvraagformulier vinden bij de bijlagen van de regeling en/of op de website van de verstrekker. Start aanvraag Annuleren. Deel deze pagina. Regeling informatie. Bijlagen: Aanvraagformulier (182 KB) Nadere subsidieregels Cultuur 2020-2021 (336.42 KB) Startdatum.

subsidies - De Standaar

Overige subsidies. Hier gaat het om alle andere subsidieaanvragen die niet genoemd zijn. Het kan daarbij gaan om jaarlijkse of incidentele subsidies aan verenigingen en/of stichtingen. Berkellands Naoberfonds 07 april 2021. De gemeenteraad heeft op 21 mei 2019 besloten om per 1 september 2019 een Naoberfonds open te stellen. Dit fonds heeft als. Start / Bestuur / Premies en subsidies / Aanvraagformulier drankfactuur 2020. Aanvraagformulier drankfactuur 2020 Facebook Twitter Google+ Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden. Aanvraagformulier drankfactuur 2020 pdf, 36kB Facebook Twitter Google+ 17 januari 2020 UiT in Lanaken.

Projectsubsidies Departement Cultuur, Jeugd & Medi

Flanders DC - Subsidie

Reeds ontvangen subsidies in het kader van de Nadere subsidieregels Cultuur 2015-2019 (vervallen) en/of deze Nadere subsidieregels Cultuur 2020-2021 zullen hierbij worden meegenomen. Subsidiebedrag. 1. Het subsidiebedrag voor een projectaanvraag bedraagt maximaal 35% van de totale subsidiabele kosten; 2. Naast de in artikel 15, van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. Aanvragers konden vanaf 1 juli 2020 tot en met 30 september 2020 een plan indienen, waarin zij hun ontwikkelwensen onderbouwen. De Adviescommissie Cultuur beoordeelt vervolgens de plannen. Het beschikbare budget is 750.000 euro per jaar. Bij de indiening is een intakegesprek met de afdeling Cultuur van de gemeente Rotterdam een verplicht onderdeel De VNG informeert haar leden over de ontwikkeling van de loonkosten 2017-2020 in verschillende welzijns- en cultuursectoren, in verband met de indexering van de subsidies/bekostiging

Subsidie woonhuismonumenten Rijksdienst voor het

Muziek op wielen - Kleurplaten

Woonhuissubsidie aanvragen Subsidie woonhuismonumenten

 1. Hier vindt u informatie over subsidies. U kunt een subsidie aanvragen voor activiteiten op het gebied van cultuur, welzijn en zorg, jeugd en onderwijs, sport en recreatie
 2. imaal drie partners uit verschillende EU-lidstaten of.
 3. Diftar huisvuilophaling 16 december 2020 - 17:02 ; Mortsel maakt speelterreinen rookvrij 16 december 2020 - 17:01 ; Subsidies voor lokale cultuur-, jeugd- en sportwerking in Mortsel 16 december 2020 - 16:5
 4. g 2020. Wijkgericht werken. Versterken leefbaarheid in de wijk . € 14.200. Programma 3 Subsidiedoel.
 5. Subsidie voor educatief aanbod voor scholen 2020-2021 Organisatie Aanbieders kunnen subsidie van de VGC krijgen voor het educatieve aanbod voor Nederlandstalige scholen in Brussel

Uitgangspunten subsidies 2020 Met ingang van 2020 treedt het nieuwe subsidiebeleid in werking zoals dat is vastgesteld in de raadsvergadering van 13 juni 2019. In de begroting voor het jaar 2020 zijn de volgende bedragen opgenomen, waarvoor subsidies beschikt kunnen worden: Tabel 62. Onderdeel subsidieplan 2020-2023. Begroot budget. Subsidieplafond vastgesteld. Thema 1: Welzijn € 1.210.000. De regering Rhuggenaath heeft in 2019 bijna 260 miljoen gulden aan subsidies verstrekt zonder de vereiste ministeriële beschikkingen of vastgestelde overeenkomsten. Negen stichtingen profiteerden hiervan. Dat zegt de Algemene Rekenkamer in haar rapportage over de jaarrekening 2019. Vooral op het gebied van Onderwijs ging het mis. Ruim 200. Een vaststellingsaanvraag voor verkregen structurele subsidie 2020, boven de € 7.500,00, moet vóór 1 april van het jaar, volgend op het betreffende subsidiejaar, ingediend te worden. Ook hierbij kunt u gebruik maken van het digitale aanvraagformulier. Deze subsidierelaties ontvangen hierover een aparte brief januari 2020 — Hou je van samenwerken? Wil je een breder publiek bereiken? Grijp je kans om te experimenteren en te groeien in je culturele praktijk. Vraag subsidies aan voor jouw bovenlokaal cultureel project. Deadline subsidieaanvraag . Noteer de deadline voor het indienen van een dossier voor een bovenlokaal cultuurproject in je agenda: zaterdag 15 mei 2021. Geef je ideeën vorm, stel een.

Cultuur: subsidie Gemeente Venl

Incidenteel subsidie Cultuur 2020 COVID-19 gemeente Grave Algemeen Als gevolg van het COVID-19 worden diverse culturele organisaties (verenigingen en instellingen) financieel getroffen. Met name organisaties met een eigen accommodatie. Om deze organisaties financieel tegemoet te komen is de subsidieregeling: Nadere regel Incidenteel subsidie Cultuur 2020 COVID-19 gemeente Grave opgesteld. De. Provinciale subsidieregeling COVID-19 voor cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme. De provincie Gelderland heeft een COVID-19 subsidieregeling in het leven geroepen voor ondernemers en organisaties op het gebied van cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme. Voor wie Verantwoording Kunstenplansubsidies. Instellingen die subsidie ontvangen op basis van de Amsterdamse Basisinfrastructuur (A-Bis) binnen het Kunstenplan 2017-2020 moeten jaarlijks voor 1 april verantwoording afleggen aan de gemeente over hun prestaties en zakelijke resultaten in het voorafgaande jaar Raming 2020. Buurtsportcoaches. Sportstimulering, sport, bewegen en meedoen. € 227.300. Sportsubsidies. Het stimuleren van incidentele activiteiten die sportdeelname cq sport en bewegen in brede zin bevorderen en bijdragen aan een sportief en levendig sportklimaat. € 35.500. In stand houden van sportaccommodaties. Organisaties. € 659.70

Subsidie Branding Limburg 2020 (Nadere subsidieregels

25 Nieuwe subsidies voor kunst en cultuur

 1. Bladeren door alle subsidies. Filteren zal direct de tabel met subsidies vernieuwen. Zoeken: Filter op bedrag: van € tot € Filter op jaar: Programma: Product: Subsidieregeling / beleidsnota: Totaal selectie: Jaar. Programma. Aanvrager. Subsidieregeling / beleidsnota.
 2. Subsidieregeling Cultuur Montferland 2021 Het college van burgemeester en wethouders van Montferland gelet op de artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Montferland 2018 BESLUIT vast te stellen de Subsidieregeling Cultuur Montferland 2021. Artikel 1. Begripsomschrijvingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. Vaste grondslagsubsidies: subsidies die worden berekend op basis vaste normen
 3. Noodfonds armoedebestrijding - subsidiereglement dd. 30 juni 2020 (pdf, 198 KB) Noodfonds vrije tijd - subsidiereglement dd. 14 december 2020 (pdf, 124 KB) Noord-Zuid - subsidie leden NZ-Raad (vanaf werkjaar 2017) - reglement dd. 25 oktober 2016 (pdf, 249 KB
 4. Christelijke bibliotheken en overige cultuur; Organisatie Subsidiebedrag; Chr. Bibliotheek Bruchem, Kerkwijk, Delwijnen: € 3.200,00: Chr. Bibliotheek Zuilichem: € 5.500,00 Stichting Museum Stadskasteel Zaltbommel: € 79.470,00: Stichting Podiumkunst Zaltbommel: € 162.066,00: Totaal Christelijke bibliotheken en overig: € 250.236,00: Totaal Cultuur
 5. Vlaamse subsidies voor Bovenlokale Cultuur; Laatst gewijzigd op ma, 16/11/2020 Vlaamse subsidies voor Bovenlokale Cultuur Centraal in het nieuwe decreet staat 'verbinding' tussen culturele sectoren en disciplines. Twitter ; Facebook ; Linkedin ; Het gaat om 'verbinding' zowel tussen kunsten, cultureel erfgoed, circuskunsten, sociaal-cultureel werk en amateurkunsten, als tussen het.

De subsidieregeling is voor culturele organisaties. Het gaat om activiteiten op het gebied van beeldende kunsten, muziek, theater, letteren, erfgoed, media en bibliotheken. De activiteiten vinden plaats binnen de gemeente Alkmaar. De subsidie is voor de noodzakelijke kosten, die overblijven na aftrek van andere financiële bijdragen Subsidieregeling Amateurkunst. De gemeente Arnhem ondersteunt amateurkunst via de Subsidieregeling Amateurkunst 2020. De regeling biedt amateurkunstverenigingen en -stichtingen in de categorieën muziek, theater, dans, multidisciplinair, zang en overig de mogelijkheid om subsidie voor een periode van 1 jaar te ontvangen

Iepenloftspullen 2020 - Cultuur - Subsidies & Regelingen

Uitgangspunten subsidies 2020 Met ingang van 2020 treedt het nieuwe subsidiebeleid in werking zoals dat is vastgesteld in de raadsvergadering van 13 juni 2019. In de begroting voor het jaar 2020 zijn de volgende bedragen opgenomen, waarvoor subsidies beschikt kunnen worden: Tabel 6 Het subprogramma Cultuur wil internationale samenwerking met Europese culturele en creatieve sectoren aanmoedigen. Aandacht gaat naar transnationale mobiliteit van culturele spelers en circulatie van creaties, en ook naar professionele ontwikkeling via uitwisseling van goede praktijken, innoverende businessmodellen, digitale toepassingen, publieksontwikkelingsstrategieën en netwerking Deze commissie stelt uiterlijk in november 2020 een verdeling van subsidies voor aan het college van burgemeester en schepenen. Bij de beoordeling van de aanvragen kan de commissie beslissen om één of meerdere verenigingen uit te nodigen om hun ingediende dossier(s) verder toe te lichten. Na goedkeuring door het college worden de subsidies vóór eind 2020 overgeschreven naar de betrokken verenigingen. Een afgevaardigde van de beoordelingscommissie brengt je op de hoogte over de beslissing Deze subsidies gelden alléén en kunst- en cultuurinstellingen kunnen een eenmalige subsidie aanvragen voor activiteiten op het gebied van kunst en cultuur in Sociale Basis. U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten die gericht zijn op het vergroten van de samenredzaamheid en zelfredzaamheid van Amsterdammers. Tendersubsidie Cultuurfestival langs de Sloterplas . Een van de subsidies. U kunt een subsidie aanvragen voor activiteiten op het gebied van cultuur, welzijn en zorg, jeugd en onderwijs, sport en recreatie. Zowel particulieren als organisaties kunnen een aanvraag doen. In de Algemene Subsidie Verordening (ASV) zijn nadere regels over subsidieverlening uitgewerkt. Sommige beleidsterreinen kennen een verdere uitwerking door middel van een beleidsregel. De ASV beschrijft vooral het proces van de subsidieverlening

Op 28 januari 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met de Algemene subsidieverordening gemeente Hoeksche Waard 2020 (Asv) en het daarbij horende algemene subsidiebeleidskader. Het nieuwe subsidiebeleid gaat gelden voor subsidieaanvragen vanaf 2021. De regels over subsidieverstrekking staan beschreven in de algemene wet bestuursrecht, Asv en de uitvoeringsregels In deze Uitvoeringsagenda Cultuur Amersfoort 2020-2022 Duurzaam, Dynamisch en Doen zijn de elf prioriteiten uit het Cultuurplan 2019-2022 uitgewerkt in concrete acties. Het is geen uitputtende planning van álle acties die de komende periode plaatsvinden op gebied van cultuur. Alleen de acties di In 2020 landen de werkingssubsidies, na de besparing onder minister Jambon, op een bedrag rond 90 miljoen euro. (Let wel: voor 2019 en 2020 gaat het over begrote bedragen en nog niet over effectief bestede budgetten.) Over hoeveel subsidies voor de kunstinstellingen gaat het? Grafiek 2 focust op de structurele middelen aan kunstinstellingen. De. Overzicht te verstrekken subsidies 2019-2023. Programma. Taakveld. Omschrijving. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 01 - Veiligheid. 1.2 - Openbare orde en veilighei Verstrekte subsidies. Lees voor. In onderstaand register vindt u de subsidies die de gemeente Roermond heeft verstrekt. In het subsidieregister staan onder andere de subsidie ontvanger, de subsidiebedragen en welk soort subsidie is verstrekt. Het register wordt twee keer per jaar bijgewerkt en opnieuw op de website gezet. Subsidieregister 2020 (Pdf, 300 kB) Subsidieregister 2019 (Pdf, 1,6 MB.

Geen fietsen parkeren versplein Berkel WesterwaterKerststal Vaticaan die doet denken aan Star Wars valt niet

Subsidies CultuurGent - Cultuur Gent CultuurGen

College stelt verstrekking meerjarige subsidies Cultuur 2021-2024 en Coronapakket Cultuur vast. Redactie | 25 november 2020 25 november 2020 | Kunst & Cultuur. Verschillende culturele instellingen en cultuurmakers zijn opgenomen in de Almeerse Basisinfrastructuur Cultuur. Met het vaststellen van de Programmabegroting 2021 op 12 november 2020 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over het. Subsidies voor sport, cultuur, onderwijs, werk, inkomen, zorg en wone

Subsidies van de Europese Unie 2014-2020 - Parlementaire

 1. Aanvraagformulieren vaststellen subsidie welzijn en sport 2019 / 2020. Downloaden, invullen en opsturen: Aanvraagformulier vaststellen subsidie welzijn en sport 2020 (pdf) Aanvraagformulier vaststellen subsidie welzijn en sport 2019 (pdf) Aanvraagformulieren subsidie welzijn en sport 2021 / 2022. Downloaden, invullen en opsturen
 2. Kunst en Cultuur 2020 Wanneer kom ik voor subsidie in aanmerking? Dat hangt af van de activiteit die u wilt organiseren. De gemeente heeft regels vastgesteld voor de ver-deling van de subsidies. Daarin staat bijvoorbeeld welke doelen en plannen de gemeente heeft. Uw activiteit moet daarbij passen. De regels staan vermeld in de Algemene Subsidieverordening (ASV) en Deelsubsidieverordening Kunst.
 3. 1.6.90 Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland 2020 een plafond van € 3.400.000 voor het jaar 2021 (Beleidsdoel 4-3) De kwaliteit van de leefomgeving speelt een grote rol bij het vasthouden van inwoners en het aantrekken van gekwalificeerde nieuwe inwoners. Binnen die leefomgeving zijn cultuur en erfgoed een belangrijke bepalende factor.
 4. Meerjarige subsidie 2017-2020 (cultuurnota) Niet meer beschikbaar. Voor culturele instellingen die van Utrecht een lokaal en (inter)nationaal aantrekkelijke cultuurstad maken. Bijvoorbeeld musea, podia, wijkcultuurhuizen, festivals, stichtingen en verenigingen. Meer over meerjarige subsidie 2017-2020 (cultuurnota

VNG ledenbrief - Indexering/wijziging subsidies/bekostiging welzijn en cultuur 2017-2020 vrijdag 19 juli 2019 Geachte heer, mevrouw, In verband met de indexering van uw subsidies/bekostiging informeren wij u in deze brief over de ontwikkeling van de loonkosten 2017-2020 in de vier Cao-sectoren Welzijn en Maatschappelijk In 2020 bedraagt de startsubsidie € 1.700. Lees meer en vraag een startsubsidie aan; Subsidies voor jeugdlokalen Subsidie voor kleine aankopen en werken. Als je een erkende Gentse jeugdvereniging bent, kan je subsidie krijgen voor werken en aankopen voor jouw lokaal of terrein. Ook het duurzamer en veiliger maken tellen mee cultuur (0) Economie (5) Leefmilieu (2) Mobiliteit (1) Onderwijs en educatie (0) Provinciebestuur (0) Ruimte (3) Vrije tijd (0) Fietsfonds. Subsidies voor de aanleg van bovenlokale fietsroutes: 100% voor fietsostrades en 90% voor bovenlokale functionele fietsroutes. Individueel advies voor toegankelijkheid woning - begeleiding van de aanpassingswerken. Individueel advies voor toegankelijkheid.

Vragenuurtje: Belnet | Focus en WTV

Den Haag - Subsidie Herstelfonds Cultuur aanvrage

 1. Strategisch meerjarenplan Cultuur 2017-2020 Frankrijk versie 1 februari 2017 6 5 Effecten In 2020 is de Nederlandse cultuursector sterker, want zichtbaarder bij influentials in Frankrijk dan nu, met een groter marktaandeel in Frankrijk, dus met meer eigen inkomsten en be- schikkend over duurzame samenwerkingsverbanden
 2. g van een nieuwe Vlaamse Regering en het aanduiden van een Vlaams
 3. Resultaten 1 - 24 van 554 voor - subsidies 2014 2020 - in 0.0684130191802979 seconden. Subsidies van de Europese Unie 2014-2020 Een aanzienlijk deel van de uitgaven van de Europese Unie is bestemd voor subsidieregelingen, fondsen en andere financieringsmogelijkheden voor onder meer bedrijven, overheden en onderzoekers
 4. Adviescommissies Vierjarige subsidies 2017 - 2020. Commissie Letteren. letteren@afk.nl. Aliefka Bijlsma. Aliefka Bijlsma is sinds 1999 werkzaam in het literaire veld en de filmsector. Ze studeerde rechten aan de UvA en werkte enige jaren als advocate op haar geboorte-eiland Curaçao. Na haar overstap naar de filmsector verkreeg ze ruime ervaring op zowel zakelijk-juridisch gebied als binnen de.
 5. Op donderdag 28 mei 2020 heeft de raad het projectplan herijking subsidies besproken. De raad heeft aangegeven dat bij de uitvoering rekening gehouden moet worden met de gevolgen van de coronacrisis. De raad heeft vervolgens besloten dat de herijking van de subsidies dit jaar wel moet starten. De uitkomsten gelden echter nog niet voor subsidietoekenningen voor 2021.Door dit jaar te starten met.
 6. Het werkingsverslag, waaraan alle gevraagde bewijsstukken zijn toegevoegd, moet ingediend zijn uiterlijk op 31 januari 2020. Aanvraag werkingssubsidies erkende Lierse culturele verenigingen. Nieuws. Aanvraag kopiëren. Je kan vanaf nu ook je aanvraag van vorig jaar kopiëren. In jouw overzicht van aanvragen op het dashboard is er een icoontje bijgekomen. Als je hier op klikt, dan maak je.
 7. De gemeente Tynaarlo beseft de waarde van deze sector en probeert ook komend jaar via subsidies te ondersteunen waar het kan. Onlangs nog zijn de subsidieplafonds vastgesteld voor 2021. Door het samenvoegen van enkele posten kan Tynaarlo uitgaan van bijna eenzelfde budget als dit jaar. Het stemt wethouder Gopal, met onder andere kunst en cultuur in haar portefeuille, tevreden. Cultuur is.
Provincie en gemeenten samen voor groen om de stadYael Potjer | provincie UtrechtErfgoed in de kijker | CultuurkuurGemeente De Pinte | Vlaanderen Feest - 2014
 • Simcity buildit hack lua.
 • Instagram Geld pro Like.
 • Google Earth Bilder löschen.
 • Beschlussfähigkeit Verein.
 • Comic Zeichner Gehalt.
 • Wie viel verdient man als Tierarzthelferin.
 • Kirschen zeichnen.
 • Cash'em All Test.
 • Marktspiegel Lehrte Traueranzeigen.
 • Subsidies Cultuur 2020.
 • It gehälter 2021.
 • Witcher Transformation.
 • Im Tierheim helfen mit 14.
 • Assassins Creed Syndicate redeem codes.
 • Arbeitsvermittler Verdienst.
 • Eligella Discord.
 • Musikvertrag Muster.
 • LS19 Radlader Silagegabel.
 • Wie viel kostet ein Haus in Berlin.
 • Minijob neben Hauptbeschäftigung Rentenversicherung.
 • Deutscher Kindergarten Los Angeles.
 • 1% Club Instagram.
 • Wie viel verdient ein Übersetzer pro Stunde.
 • Wattpad Paid stories how much.
 • Bagdad batterie selber bauen.
 • Magna cumme laude Bedeutung.
 • Handwerkskammer Löhne.
 • Was verdient Rainer Pariasek.
 • Copywriting, vertaling.
 • Abenteuer Schatzsuche Gutscheincode.
 • Ac Rogue St anthony chest.
 • Gesamtumsatz Kleinunternehmer Eigenverbrauch.
 • Udemy vs.
 • Musik in Videos verwenden.
 • Finanz Forum.
 • Heimarbeit Etiketten sortieren.
 • CMake gmock.
 • Freiwilligenarbeit Namibia Wildlife.
 • Soorten bedrijfsmodellen.
 • Google Play Guthaben Klarna.
 • Hartz 4 Miete Tabelle 2021.